OPP

V oblasti Ochrany pred požiarmi (OPP) zabezpečujeme tieto činnosti:

 • Vstupný interný audit súčasného stavu ochrany pred požiarmi u objednávateľa.
 • Preventívne protipožiarne prehliadky so zápisom o zistenom skutkovom stave a návrhom nápravných opatrení do požiarnej knihy, vedenie požiarnej knihy.
 • Vypracovanie, vedenie dokumentácie OPP a jej udržiavanie v súlade so skutočným stavom.
 • Školenie zamestnancov z oblasti OPP, (novoprijatých zamestnancov, opakované školenia, v mimopracovnom čase, školenia osôb zdržujúcich sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa na jej pracoviskách.
 • Odborná príprava a určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok pracoviska a protipožiarnych asistenčných hliadok.
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Určenie minimálnych opatrení vyplývajúcich pre právnickú osobu alebo fyzickú osoby podnikateľa pri vykonávaní činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Analýza požiarneho nebezpečenstva.
 • Vedenie prehľadu o vykonávaných kontrolách a revíziách požiarnych zariadení vrátane požiarnotechnických zariadení.
 • Spracovanie údajov o požiaroch a príčinách vzniku požiarov.
 • Príprava, organizácia a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 • Vykonávanie kontroly inštalovaných požiarnych uzáverov.
 • Určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby.
 • Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a návrh vhodného riešenia v predmetnej oblasti a súvisiacej problematike.