Hasiace prístroje

Kontrola a predaj prenosných hasiacich prístrojov (PHP)

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov :

Legislatívne a technické predpoklady :

  • § 5 písmeno a) zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov;
  • Vyhláška NV SR č. 719/2002 ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov;
  • STN 92 02 02-1 Požiarna bezpečnosť stavieb, Vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi.

 

Pri kontrole sa do úvahy berú nasledovné skutočnosti : druhy hasiacich prístrojov; počet hasiacich prístrojov a ich rozmiestnenie; vzdialenosť od organizácie a prípadné rozdelenie na organizačné zložky, prevádzky a pod. v akom stave sa hasiace prístroje nachádzajú;podmienky v organizácii, v ktorej sa kontrola bude vykonávať (požiarne riziko a pod.); prehodnotenie vybavovania stavieb hasiacimi prístrojmi podľa STN 92 0202-1.

Je potrebné si uvedomiť, že pri kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov a prenosných hasiacich prístrojov by nemala rozhodovať neprimerane nízka cena za vykonanie predmetných kontrol ale kvalita vykonanej práce, poctivé jednanie a upozornenie na všetky alternatívy, ktoré sa pri kontrole môžu vyskytnúť.