BOZP

V oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) zabezpečujeme tieto činnosti:

Bezpečnostnotechnická služba
§ 22 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Ďalšie služby v oblasti BOZP:

 • Vstupný interný audit súčasného stavu a úrovne riadenia BOZP.
 • Vypracovanie, vedenie a pravidelná aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a technických predpisov STN, EN a ISO.
 • Vypracovanie hodnotenia rizík všetkých profesií, ktoré sú v podmienkach zamestnávateľa vytvorené a vyhodnotenie neodstrániteľných rizík , nebezpečenstiev a ohrození.
 • Oboznamovanie zamestnancov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútroorganizačnými predpismi vo vzťahu k BOZP.
 • Evidenciu a registráciu pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia v súvislosti s prácou (evidenciu o ich prípadnom odškodňovaní).
 • Riešenie zaistenia BOZP vo vzťahu k iným subjektom (dodávateľské práce a služby, návštevy a pod.).
 • Návrh systému nakupovania, distribúcie, prideľovania a evidencie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).
 • Konkretizáciu úloh k jednotlivým pracovným pozíciám v riadení a vykonávaní činnosti na úseku BOZP.
 • Pravidelnú ročnú previerku a vyhodnotenie stavu BOZP.
 • Komplexnú poradenskú činnosť v oblasti BOZP.
 • Asistencia pri kontrole zo strany orgánov inšpekcie práce.