Civilná ochrana

V oblasti Civilnej ochrany (CO) zabezpečujeme tieto činnosti:

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie civilnej ochrany podľa Vašich potrieb.
  • Poradenská činnosť v oblasti civilnej ochrany.
  • Služby referenta civilnej ochrany.
  • Školenia.