O nás

Naša ponuka

Je pre Vás dôležitá ochrana Vášho majetku?
Plánujete dlhodobo podnikať?
Chráňte svoje podnikanie prevenciou, čím si dokážete dlhodobo znížiť ekonomické náklady.
Zvýšte efektivitu práce svojich zamestnancov bezpečnými pracovnými postupmi a bezpečným pracovným prostredím.
Informovanosťou a vzdelávaním predchádzajte nežiaducim udalostiam na svojich pracoviskách.

Ako Vám vieme pomôcť?:

 • Vždy poskytujeme svojim klientom aktuálne informácie o zmenách v legislatíve na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
 • Trpezlivo Vám vysvetlíme zložité znenia právnych predpisov a pomôžeme Vám s ich aplikáciou vo Vašej firme.
 • Vypracujeme audit ktorý je jedinečný a špecifický pre každého klienta.
 • Hľadáme najvhodnejšie spôsoby identifikácie a následného odstraňovania jestvujúcich rizík v predmetnej oblasti bezpečnosti pri práci, civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.
 • Preventívnymi opatreniami Vám pomáhame v konečnom dôsledku znižovať ekonomické náklady.

 

Riešenia BOZP, CO a OPP

Komplexné riešenie v oblasti bezpečnosti pri práci, civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Činnosť BOZP, CO a OPP

Bezpečnostnotechnická služba
Autorizovaný bezpečnostný technik
Referent civilnej ochrany
Technik požiarnej ochrany

Školenia

Predaj a servis

Hasiace prístroje
Požiarne vodovody

Náš tím

OSOBY ZABEZPEČUJÚCE JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI

 • Ing. Miroslav Pecha

   

  Autorizovaný bezpečnostný technik

  Technik požiarnej ochrany

  Koordinátor bezpečnosti

  Osoba oprávnená na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu :
  01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

  Lektor – vzdelávanie dospelých

  Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov

  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

 • Bc. Miroslava Mišove

   

  Služby a predaj

  Office manažment

  Technik požiarnej ochrany

  Bezpečnostný technik

  Marketingová komunikácia

  Spracovanie dokumentácie

  Lektor – vzdelávanie dospelých