Hydranty

Kontrola vnútorných a vonkajších požiarnych vodovodov

V rámci vykonania kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov ponúkame :

  • Záznam o vykonanej kontrole v zmysle §15 ods.3 vyhlášky MV SR č. 699/2004, ktorý je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi.
  • Označovanie a návod na použitie v zmysle §13 vyhlášky MV SR č. 699/2004.
  • Označovanie podzemných hydrantov v zmysle § 8 ods.8 a prílohy č. 2 vyhlášky MV SR č. 699/2004.
  • Možnosť odstránenia zistených nedostatkov priamo pri vykonávanej kontrole t.j. (doplniť výbavu, výmena resp. pretesnenie  ventilu a pod.).
  • Výmena pôvodných klasických dvierok hydrantov za uzamykateľné dvierka s presklením a núdzovým kľúčom.
  • Tlakové skúšky požiarnych hadíc v zmysle vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. (§14odst. 4) : Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa STN 92 0801 „Tlakové skúšky požiarnych hadíc“.
  • Iné súvisiace služby po vzájomnej dohode so zákazníkom.