Ďalšie služby

 

  • Poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.
  • Koordinátor bezpečnosti podľa § 6 ods. 1 NVSR 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
  • Inžinierska činnosť.
  • Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany.

 

  • Dodanie kompletnej projektovej dokumentácie k zmene účelu využitia stavby vrátane všetkých subdodávok prostredníctvom spolupráce s projektantom.
  • Dodanie kompletnej projektovej dokumentácie k jednoduchým stavbám vrátane všetkých subdodávok prostredníctvom spolupráce s projektantom.